תקנון הגרלה לרגל 25 שנה למדיסין בום

פעילות דצמבר 2019 – הגרלה לרגל 25 שנה למדיסין בום

תקנון פעילות דצמבר  2019 בחנות/אתר “מדיסין בום”
1.תקנון זה בא להסדיר את ההשתתפות בפעילות הגרלה אשר תתקיים באתר קניות האון ליין של חברת  “מדיסין בום”: https://medicinebom.co.il/ (להלן “אתר החברה”)  ובסניף החנות ברחוב דרך בן גוריון 24, רמת גן (להלן “סניף החברה”) – ותקודם גם בדף הפייסבוק של החברה בשם “מדיסין בום”.
2. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לכלל הציבור. להלן תנאי ההשתתפות בפעילות.
3. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות כל מסמך או פרסום אחר, תגברנה הוראות התקנון.
אופן הפעילות:
הפעילות תתנהל באתר חברת החברה ובסניף ברמת גן ותקודם גם בדף הפייסבוק של החברה: https://www.facebook.com/medicinebom
4. חברת “מדיסין בום” תפרסם באתר החברה ובדף הפייסבוק את הפעילות: הגרלה בין הגולשים שיקנו בחודש דצמבר 2019 (1-31.12.19) בסכום העולה על 400 ש”ח באתר החברה או בסניף החברה. המשתתפים שייכנסו להגרלה יהיו בהתאם לרישומים שיתקבלו במחשבי החברה. כל קנייה נוספת של אותו אדם בסכום העולה על 400 ש”ח מזכה בכניסה נוספת להגרלה. בין הקונים מעל 400 ש”ח יוגרל זוכה אחד אשר יקבל מטעם מדיסין בום שובר קנייה על סך 2500 ש”ח (להלן “הפרס”) לקניות באתר החברה או הסניף. ההגרלה תיערך ב -05/01 בשעה 10:00 במשרדו של רו”ח קובי מסינג ובנוכחותו. היה ולא ניתן יהיה לקיים את ההגרלה ביום זה, היא תיערך במהלך ינואר ולמשתתפים לא תהיה טענה לגבי השינוי. השובר על סך 2500 ש”ח יהיה בתוקף עד תאריך 31/12/2020 ויתרתו תישמר עד תאריך זה. את סכום הזיכוי אפשר יהיה לנצל במספר קניות בלתי מוגבל עד תאריך זה. לאחר התאריך יתרת הזיכוי תימחק. אדם אשר עלה בהגרלה, אך פרטיו האישיים (כפי שהתקבלו באתר החברה) אינם מאפשרים פנייה חוזרת אליו ו/או זיהויו (עד תאריך 10.1.20) ו/או נפל פגם בקנייתו ו/או הזדכה/החזיר לאחר ההגרלה את המוצרים שרכש בזמן הפעילות – לא ייחשב כזוכה.
5. תקופת הפעילות: 1-31.12.19
6. אופן ההשתתפות בפעילות ההגרלה: כל אדם אשר יקנה באתר החברה או בסניף בסכום העולה על 400 ש”ח ייכנס באופן אוטומטי להגרלה בכפוף לתנאי תקנון זה.
7. שם הזוכה אשר יעלה בגורל יהיה סופי ולא ניתן לערעור. המשתתפים מצהירים ומתחייבים כי לא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד “מדיסין בום” בנוגע להגרלת שם הזוכה.
8. חברת “מדיסין בום” שומרת על הזכות לפסול כל משתתף מכל סיבה שהיא, לרבות בגין העלאת תכנים באתר החברה/בפייסבוק אשר אינם נתפסים על ידה כראויים, ולמנוע מאותו משתתף ליטול חלק בפעילות.
9. במקרה של חשד כלשהו שמשתתף הפר את תנאי תקנון זה ו/או שהשתתפות שלו ו/או של אחרי נעשתה תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה ו/או עקב שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדין שלו ו/או של אחרים, ו/או שהזכייה נעשתה תוך הפרת תנאי תקנון זה עקב שימוש באמצעים כאמור לעיל, ו/או תוך נקיטת פעולה כלשהי שלא בהתאם לתקנון (לרבות פריצה לאתר ו/או לתוכנת התחרות ו/או שינוי ו/או התערבות בדרך פעולתם ו/או שינוי טבלת הדירוג) ו/או תוך עשיית עבירה ו/או שלא על פי הוראות הדין, תהא “מדיסין בום” רשאית לבטל את השתתפותו ו/או זכייתו ו/או לדרוש בחזרה את הפרס ולזוכה כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד “מדיסין בום” בגין כך.
10. הודעה על הזכייה תישלח לזוכה באמצעות מייל ו/או טלפון השמורים במאגר הלקוחות של “מדיסין בום” בתוך 5 ימי עסקים מיום הזכייה. אופן מימוש הפרס יימסר טלפונית ו/או במייל לזוכה וההודעה תיחשב כמילוי מחויבות “מדיסין בום” למתן הפרס, ולא תישמע כל טענה בנוגע לאי קבלת הפרס בפועל ע”י הזוכה.
14. האחריות למימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד. “מדיסין בום” לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הפרס מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בזוכה.
15. הפרס הינו אישי לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה.
אחריות:
16. במקרה בו ישתנו מועדי תנאי ההשתתפות, ו/או פרטים הנכללים בפעילות ע”י “מדיסין בום” או מי מטעמה, תהיה ,מדיסין בום” רשאית לשנות מועדים ו/או תנאים ו/או פרטים בפעילות בהתאמה. במקרה כאמור לא תישמע כנגד “מדיסין בום” כל טענה ו/או תלונה.
17. רישומי “מדיסין בום”, מערכותיה ומי מטעמה, יהוו ראיה מכרעת באשר לכל דבר ועניין הקשור בפעילות.
18. “מדיסין בום” ו/או מי מטעמה, אינם אחראים לפעילות התקינה של מערכת האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או מערכת המחשבים באמצעותה נערכת הפעילות, על כל מרכיביה, ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן הפעילות ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתף בגין שיבושים או הפרעות כאמור.
19. למשתתף לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט “מדיסין בום” ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
20. מוצהר בזאת במפורש כי עלולה ליפול טעות בפעילות, וכי בכל מקרה השתתפות בפעילות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה בעקיפין או במישרין עם הפעילות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בהם.
21. המשתתף מצהיר ומביע הסכמתו כי “מדיסין בום” ו/או מי מטעמה יהיו רשאיות לפרסם את שם הזוכה באתר החברה/בעמוד הפייסבוק שלה/בניוזלטר או באמצעים אחרים ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום הפעילות ובכלל. התחייבות זו מטעם המשתתף הינה בלתי חוזרת.
22. “מדיסין בום” רשאית שלא לאפשר השתתפות למי שהשתתפותו בפעילות כמפורט לעיל, נעשתה מתוך מעשה עבירה, מרמה או שלא כדין מכל בחינה שהיא וכן רשאית היא לשלול את קבלת הפרס או להפסיק את מימוש הפרס בכל שלב במקרה ויסתבר כי הזכייה נעשתה מתוך או במסגרת מעשה עבירה, מרמה או שלא כדין.
23. “מדיסין בום” רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את הפעילות, כולה או חלקה ו/או לשנות את תנאיה, כולם או חלקם, הכול מבלי שתחול עליה כל חובה להודיע על כך מראש.
24. בפעילות דצמבר 2019 ניתן לזכות פעם אחת בלבד במשך כל ימי הפעילות.
25. מימוש הפרס ייעשה בהתאם להנחיות שיינתנו לזוכה טלפונית ו/או במייל ע”י מדיסין בום ו/או מי מטעמה.
26. מי שלא עלה בגורל לא יוכל לטעון לזכייה ולערער על ההגרלה.
27. “מדיסין בום ו/או מי מטעמה ינסו ליצור קשר, בשעות העבודה המקובלות, עם הזוכה על פי הפרטים האישיים המצויים במערכותיה. במידה והזוכה הינו קטין, יצירת הקשר תהיה עם האפוטרופוס וקבלת הזכייה תהיה כפופה לאישור האפוטרופוס. במידה ולא יווצר קשר עם מועמד לזכייה, בתוך (7 שבעה) ימים קביעת הזוכים ו/או המועמד לזכייה לא אותר ו/או המועמד לזכייה אינו עומד בכל תנאי ההשתתפות, ייפסל מועמד זה ולא תיערך הגרלה חוזרת. עורך הפעילות רשאי להאריך את מועד איתור המועמד לזכייה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
29. אחריות פתיחת הפרופיל כקונה באתר מדיסין בום חלה על הקונה. היה והמשתמש החליף מייל/טלפון לא תהיה מדיסיו בום אחראית לאיתורו.
30. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות. עצם השתתפותו של המשתתף בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בתקנון זה.
32. התנאים בכל התקנון כולו מתייחסים לזכר ונקבה גם יחד.